บุคลากรกองการศึกษา

นายนพดล พุทธโยธา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางพัชราภรณ์ พุกยี่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางสมเพชร ต๋าคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางทัศนีย์ บุญเรือง
ครูผู้ดูแลเด็ก
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางรจนา แสงนาค
ครูผู้ดูแลเด็ก
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางสาวเรณู ปันแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางวัลยา จี๋มะลิ
ครูผู้ดูแลเด็ก
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางสาวแสงหล้า ฤทธิ์ธรรมเลิศ
ครูผู้ดูแลเด็ก
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางสาวนิศารัตน์ อินก๋า
ครูผู้ดูแลเด็ก
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางกัญจน์จพร พันธุ์ชนานันท์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางสัญญารัตน์ ศรีมา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางสาวลัดดาวัลย์ บุญธิ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางสาวจิราภรณ์ ศิริยศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางสาวจินดารัตน์ แก้วกาวิล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา