บุคลากรกองคลัง

นางสาวปราณี หวังทวยทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางพัชรี ดอกดวง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางกรรยาณี คำมา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสุนทรี เรือนคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางสาวพจนารถ ยะใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นายณณภัทร ลานนารักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ