บุคลากรกองช่าง

นายจิรชัย รัตนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นายสุพจน์ ใจสม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางสาวกัญปวีร์ เกิดเจริญ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นายติ๊บ อินเสาร์
พนักงานขับเครื่องจักรกล

นายวีระยุทธ ค้าขาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางสาวกัลยานภัทร ยาบุญนะ
คนงานทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นายนริศรุต วงค์มหาวัน
คนงานทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นายพิเชษฐ์ ใจฝั้น
คนงานทั่วไป

นายพยนต์ อินใจมา
คนงานทั่วไป

นางสาวศิรประภา อิ่นคำ
คนงานทั่วไป