1.  การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ

ตามพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล  พ.ศ. 2497  ได้กำหนดให้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ เป็นการจัดหารายได้ให้กับเทศบาลทุกแห่ง

เทศบาลตำบลบ้านปงดำเนินการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ  ตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้คณะผู้บริหารนำรายได้ดังกล่าวไปใช้ในกิจกรรมแผนงานโครงการพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้บริการทางสังคมแก่ประชาชนในพื้นที่

ซึ่งภาษีที่ทำให้เทศบาลมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  ดังต่อไปนี้

1.1  ภาษีอากรที่จัดเก็บเอง
– ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
– ภาษีป้าย
– ภาษีบำรุงท้องที่
– อากรฆ่าสัตว์

1.2 จัดเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ
– การจัดตั้งตลาดเอกชน
– การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
– การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
– การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
– สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

2.  การยื่นแบบชำระภาษีประเภทต่าง ๆ

2.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินเก็บจากเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ  และที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นทั้งที่ให้เช่าทำการค้า  ที่ไว้สินค้าทำประกอบการค้า  อุตสาหกรรม  โดยมีหลักการปฏิบัติ  ดังนี้

2.1.1  ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นแบบแทน  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
2.1.2  ต้องยื่นชำระภาษี ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน
2.1.3  ไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มและต้องระวางโทษตามกฎหมาย

2.2  ภาษีบำรุงท้องที่

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน  ผู้ครอบครอง หรือผู้มีกรรมสิทธิ์ตามเอกสารสิทธิ์ต่างๆ  โดยต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน โดยเทศบาล จะประกาศตีราคาปานกลางที่ดินให้ทราบทุก  4  ปี และชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี  โดยให้ปฏิบัติดังนี้

2.2.1 ถ้าเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจำนวนที่ดินเปลี่ยนแปลง ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้กรรมสิทธิ์
2.2.2 ไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มและต้องระวางโทษตามกฎหมาย
2.2.3 ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินควรตรวจสอบว่าเจ้าของที่ดินเดิมได้ชำระภาษีถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ มิฉะนั้นต้องร่วมรับผิดชอบภาษีค้างชำระนั้นด้วย

2.3 ภาษีป้าย

ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน  สลักจารึก  หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ โดยกฎหมายได้กำหนดอัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร) ตามรายละเอียดดังนี้

2.3.1 อักษรไทยล้วน 3 บาท
2.3.2 อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 20 บาท
2.3.3 ป้ายดังต่อไปนี้  40  บาท
– ไม่มีอักษรไทย
– อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
2.3.4 ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียเพิ่มขึ้นให้คิดอัตราตาม  1)  2)  หรือ  3) แล้วแต่กรณีและให้เสียเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
2.3.5 ป้ายใดที่เสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท