ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่