โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน

โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปง