บุคลากรสำนักปลัด

นางสาวภาวิณี โพธิ์มั่น
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นายจิรยุทธ์ ไทยคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)

นางสาวลดาวัลย์ มูลละ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางสาวอังสนา แสนกุย
นิติกรชำนาญการ
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางชลดา สุทธะนะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
มีหน้าที่รับผิดชอบ

ชัยวัฒน์ จังสถิตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นายอาชวิน หลวงดี
คนงานทั่วไป

นางสาวชรินทร์ภรณ์ จินโน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางสาวประถมาภรณ์ เวียงนาค
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางสาวพิสมัย ยืนบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นายอนุกูล บุญมา
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นายสาทิต อินใจมา
ยาม
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางสาวนิชมน หวังวนวัฒน์
แม่บ้าน
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นายจักรพันธ์ สิงห์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์

นายดวงฤทธิ์ จินดาธิ
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวนิชนันท์ ราเพ็ชร
คนงานทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นายณัฐชนน ดอกดวง
คนงานทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางสาวเบญจมาศ แก้วมณีรัตน์
คนงานทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นายศิริศักดิ์ เวียงคำฟ้า
คนงานทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางสาวเบญจวรรณ บุญหลง
คนงานทั่วไป

นายอานนท์ จันทร์เกษม
คนงานทั่วไป

นายณัฐสิทธิ์ ผ่องโสภา
คนงานทั่วไป

นายธนะ เนียมรุ่งเรือง
คนงานทั่วไป