หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวภาวิณี โพธิ์มั่น
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นายจิรยุทธ์ ไทยคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)

นางสาวปราณี หวังทวยทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นายจิรชัย รัตนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นายนพดล พุทธโยธา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นายสุพจน์ ใจสม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
มีหน้าที่รับผิดชอบ

นางสาวลดาวัลย์ มูลละ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
มีหน้าที่รับผิดชอบ